KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học

Thứ ba - 18/04/2023 08:22
KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học
Căn cứ Công văn số 909/BGDĐT-GDTH ngày 08/3/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học, từ năm học 2022-2023 với các nội dung như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích 
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông  cấp tiểu học; thống nhất nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt  động giáo dục STEM; bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục tiểu học.
- Thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục STEM nhằm hỗ trợ, tăng
cường giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán, Tin học và Nghệ thuật; tạo hứng thú, khơi gợi niềm say mê học tập, giúp học sinh khám phá tiềm năng của bản thân, khám phá khoa học, công nghệ, phát huy tính tích cực sáng tạo và vận dụng vào giải quyết vấn đề trong bối cảnh cụ thể của thực tiễn cuộc sống.
2. Yêu cầu 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục STEM bám sát mục tiêu, yêu cầu cần
đạt của các môn học/hoạt động giáo dục có liên quan, phù hợp với đặc điểm tâm  sinh lí, trình độ phát triển nhận thức của học sinh và điều kiện của nhà trường;thúc đẩy tổ chức dạy học tích hợp, không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.
- Bám sát chương trình các môn học/HĐGD có liên quan, điều kiện của nhà trường để đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm lý, sinh lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh; bảo đảm nguyên tắc khoa học, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.    
II. Nội dung và các hình thức tổ chức giáo dục STEM
1. Nội dung
Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích
hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. (tham khảo “Tài liệu tập huấn triển khai giáo dục STEM theo chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học” của Bộ GDĐT trên website https://stemtieuhoc.edu.vn). 
2. Các hình  thức tổ chức hoạt động giáo dục STEM
a) Bài học STEM
Dạy học các môn học theo bài học STEM là hình thức tổ chức dạy học thực hiện tích hợp nội môn hoặc liên môn. Đây là hình thức triển khai giáo dục STEM chủ yếu trong nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Nội dung và yêu cầu cần đạt của bài học STEM bám sát yêu cầu cần đạt của các môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Thời lượng tổ chức thực hiện bài học STEM được xây dựng dựa trên thời lượng các môn học/hoạt động giáo dục có liên quan đến bài học STEM một cách khoa học, linh hoạt, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây quá tải đối với học sinh và giáo viên và được thể hiện trong kế hoạch giáo dục nhà trường theo quy định.
Tiến trình thực hiện bài học STEM dựa trên quy trình thiết kế kỹ thuật hoặc quy trình khám phá khoa học với các hoạt động học phù hợp với đối tượng học sinh và sử dụng các thiết bị dạy học cấp tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT đã ban hành cùng các đồ dùng học tập của học sinh trong các môn học/hoạt động giáo dục, các vật tư, vật liệu dễ tìm, sẵn có đối với giáo viên và học sinh. Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để giúp học sinhchủ động trong học tập.
Đánh giá học sinh trong bài học STEM được thực hiện như quy định về
kiểm tra, đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Căn cứ
vào yêu cầu cần đạt của bài học STEM, giáo viên thực hiện đánh giá học sinh dựatrên các phương pháp chủ yếu như quan sát, vấn đáp, đánh giá qua hồ sơ họctập,các sản phẩm, hoạt động của học sinh. Khi đánh giá, cần coi trọng đánh giá quá trình (đánh giá thường xuyên) động viên sự tiến bộ của học sinh, tạo sự tự tin và hứng thú học tập cho học sinh.
b) Hoạt động trải nghiệm STEM
Hoạt động trải nghiệm STEM là hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM thông qua câu lạc bộ STEM, ngày hội STEM, dự án học tập STEM hoặchoạt động trải nghiệm STEM trong thực tế tại các địa điểm phù hợp theo mục tiêu, sở thích, năng khiếu và nguyện vọng của học sinh nhằm tạo hứng thú và động lực học tập, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất và bồi dưỡng đam mê, năng khiếu cho học sinh. Hoạt động trải nghiệm STEM được xây dựng trong kế hoạch giáo dục của nhà trường phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và thực tế tại địa phương. Hoạt động trải nghiệm STEM được thiết kế dựa trên dạy học tích hợp liên môn, nội dung đề cập đến nhiều lĩnh vực đòi hỏi học sinh huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng để đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo.
Không gian, thời gian tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm STEM có thể vượt ra ngoài không gian nhà trường (cơ sở sản xuất, trường học, viện nghiên cứu,...), ngoài thời gian môn học/hoạt động giáo dục.
c) Làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật
Làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật là hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục STEM dành cho những học sinh có năng khiếu, có sở thích, hứng thú bước đầu tìm tòi, tiếp cận với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM, giáo viên phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục STEM để học sinh có cơ hội làm quen với nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dưới hình thức một đề tài/dự án nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm học sinh, với sự hướng dẫn của một giáo viên, nhóm giáo viên hoặc phối hợp với các lực lượng xã hội khác có liên quan đến nội dung nghiên cứu (như gia đình, cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học, chuyên gia, nghệ nhân, nhà khoa học...). Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, ngày hội giao lưu về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tại đơn vị làm cơ sở để lựa chọn các đề tài/dự án nghiên cứu tham gia các sân chơi về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phù hợp với học sinh cấp tiểu học.
3. Thiết bị và cơ sở vật chất 
    Giáo dục STEM là mô hình giáo dục theo cách tiếp cận liên môn và gắn với các hoạt động thực hành, thí nghiệm. Vì vậy, cơ sở vật chất đặc thù đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giáo dục STEM ở cấp tiểu học, bao gồm: Thiết bị STEM và không gian STEM. 
a) Thiết bị STEM 
Tăng cường sử dụng các vật liệu, công nghệ sẵn có, dễ tiếp cận, chi phí thấp và an toàn. Khuyến khích sử dụng các nguồn tài nguyên số bổ trợ, thí nghiệm ảo, mô phỏng, phần mềm, có thể dễ dàng truy cập sử dụng trong và ngoài lớp học để học sinh chủ động học tập. 
Ngoài ra, giáo viên, học sinh có thể sử dụng những vật liệu tái chế, tái sử dụng nhưng cần đảm bảo dễ tìm và an toàn khi sử dụng. 
b) Không gian STEM
Đối với các trường đã đạt chuẩn quốc gia bố trí phòng “Khoa học – Công nghệ” theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 để thiết kế thành “Phòng STEM” và các “Không gian sáng chế”. Các phòng này được trang bị các thiết bị trong danh mục tối thiểu của lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học, các thiết bị gia công, vật tư tiêu hao, hệ thống các thiết bị nghe nhìn phù hợp… theo định hướng hoạt động STEM cụ thể, khả năng tài chính của đơn vị. 
Đối với các trường chưa có không gian riêng cho hoạt động STEM, có thể tận dụng các không gian sẵn có trong nhà trường như lớp học, sân trường, các phòng học bộ môn, thư viện,…và trang bị các trang thiết bị theo danh mục thiết bị tối thiểu của lĩnh vực khoa học, công nghệ, tin học hợp lí và tiết kiệm. 
4. Công tác bồi dưỡng CBQL và giáo viên
- Tập huấn CBQL và giáo viên của các trường triển khai năm học 2023-2024 và năm học 2024-2025. 
- Tổ chức thực tế, học tập trao đổi kinh nghiệm về giáo dục STEM tại các tỉnh đã được Bộ GDĐT triển khai có kết quả tốt. 
- Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cấp huyện và cấp tỉnh về triển khai giáo dục STEM. 
3. Đẩy mạnh công tác truyền thông 
- Tuyên truyền về giáo dục STEM tới các bên liên quan (cha mẹ học sinh, học sinh). 
- Truyền thông trên mạng xã hội (chia sẻ kiến thức, thông tin về giáo dục STEM cho cộng đồng). 
- Xây dựng các video về ngày hội STEM, các bài học STEM, các hoạt động trải nghiệm STEM tại các trường triển khai thực hiện. 
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng, Đài địa phương Báo Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin về các hoạt động giáo dục STEM.
4. Kinh phí: Kinh phí tổ chức giáo dục STEM được trích từ nguồn kinh phí hằng năm của đơn vị, các nguồn xã hội hóa, tài trợ hợp pháp. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non
- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả báo cáo Bộ GDĐT theo quy định. 
- Hướng dẫn, triển khai các tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn; tổ chức hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình phù hợp từng giai đoạn trên địa bàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên. 
- Năm học 2023-2024, Phòng GDĐT huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc lựa chọn ít nhất 5 trường tiểu học triển khai; các Phòng GDĐT còn lại tùy theo tình hình thực tế lựa chọn 1 đến 2 trường trọng điểm để triển khai, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện. Báo cáo Sở GDĐT các trường tiểu học được lựa chọn triển khai thực hiện trước ngày 15/5/2023.
- Đến năm học 2024-2025 triển khai thực hiện 100% các trường tiểu học đảm bảo chất lượng và yêu cầu theo quy định. 
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm bố trí nguồn kinh phí, trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện hiệu quả giáo dục STEM trong các trường tiểu học trên địa bàn phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định. 
- Hướng dẫn các trường tiểu học xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục thực hiện giáo dục STEM phù hợp với điều kiện địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lí.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên việc tổ chức giáo dục STEM để hiểu sâu, nắm chắc các kĩ năng tổ chức giáo dục STEM; kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt.
3. Các cơ sở giáo dục tiểu học
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn tại Công văn số 1150/SGDĐT-GDTH ngày 29/6/2021 với hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường; xây dựng chuẩn hóa phòng Khoa học và Công nghệ theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục STEM.
- Xây dưng kế hoạch tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện giáo dục STEM; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề về thực hiện nội dung giáo dục STEM để nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 
- Tổ chức, kiểm tra các tiết dạy có nội dung STEM để kịp thời tư vấn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có biện pháp xử lý phù hợp, linh hoạt, tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn và báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo.
4. Chế độ báo cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả giáo dục STEM (qua email Phòng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn) trước ngày 06/6 hằng  năm./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
z4906687726057-4f562d4c79a442865f790dd0417e3528.jpg z4906691862706-0926c980a2ce7779d3b02b263437948b.jpg z4906687742845-787594a3c7cd065efb00e679cb618069.jpg z4906691833939-bbf6a97025bcb6a04780e8c8bd6934cb.jpg z4906687730864-f8b52208aa03884e3bf1126851c8d097.jpg z4906691867192-f16d748f8821532fef3629795fcb1b9f.jpg z4906691814909-3f78a097a3d92fed341a2a81ab111405.jpg z4906687715148-25649cceaeefa94548d357e464f0bb17.jpg z4906691835191-faefb6b2c09d90b5c0bb26b2d199cbad.jpg z4906691849314-773a7a82f11b25db1d36e850a19c1c56.jpg z4906687738239-daccba7a96efdd8f8a45bfa8ea28a5b9.jpg z4906732121963-b59840743850faa15607ce317af285d1.jpg z4906691821614-0cd5d4222dd584a99f03d55d55f860e7.jpg z4906687723187-0bfed4cbee8dbd50f8e7f9e5031abd43.jpg z4906687717133-36029ac8fb4378b19b9497a45f2d042d.jpg z4906691860219-99860a769364bbade549f57140c8d2fd.jpg z4906687738240-b981559e73c3a4fe434ced7b4046019e.jpg z4906691824895-c9f12ae2a48223a9c7cf0a5f7577add0.jpg z4906687723333-63614fc6142382fc57605ec089ff7489.jpg z4283633483012-748e82034dbfbba909975e13b355bb60-5.jpg z4284848812141-50b04ee09bada72eff07a74ec8266f8a-3.jpg z4283631676813-5f30603275a9700c62115097a0f6bc06-1.jpg z4283634877656-f1dd00956ab2c8ee6f34c1259102afcb-6.jpg z4283633469330-c2b2a13cd9857791f63d122d5b4d77e3-1.jpg z4283631721379-a69421397a6a7d792fcd1d7750917697-3.jpg z4284848806821-3a5e04830653d2f0aa905ec97894dd17-2.jpg z4283633492717-543f81ea1656441073ce1a278c38bd4a-3.jpg z4284848809317-f250e7483027219aa09a23ba3e1795e0-8.jpg z4284848812341-d12c301f96ff1313110aa790efbdcaf9.jpg 334979999-572131581633029-2228180584807721082-n.jpg 332701893-441506784808632-1824137366527648978-n.jpg 334975634-163973376443831-8676389519171657808-n.jpg 335042801-600974855220759-3028523052545934571-n.jpg 334983189-196965929621723-1069987705772693286-n.jpg 329091547-225705573165345-4630220418861629377-n.jpg 335027947-721928876104579-6481564027820014135-n.jpg 334988148-970002707321227-7929765834119628226-n.jpg 335037419-1155871048453156-8956897414195417865-n.jpg 332506088-8908754302533262-9213450010941851210-n.jpg 332325188-168350972633272-1754672619497975925-n.jpg 335041835-1617194568730503-7637195062232061443-n.jpg 334961444-227721723037465-7697394267136220532-n.jpg 333294634-169038222648607-4028936887863932868-n.jpg 335067003-165694242939743-4283992768901432683-n.jpg 335063972-561627036034680-6093474357178055434-n.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg
 
VĂN BẢN MỚI

22,23/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp

Thời gian đăng: 25/03/2024

lượt xem: 54 | lượt tải:13

19/QĐ-PGDĐT-2024

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 19/03/2024

lượt xem: 56 | lượt tải:7

16/QĐ-PGDĐT

Quyết định cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 13/03/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:12

36/TB-PGDĐT

Thông báo tổ chức Cuộc thi KHKT vòng chung khảo

Thời gian đăng: 01/12/2023

lượt xem: 247 | lượt tải:30

76-77-81/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng tốt nghiệp tháng 09

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 266 | lượt tải:104

50/KH-PGDĐT

Kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp huyện

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 361 | lượt tải:37

51/KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023 - 2024

Thời gian đăng: 18/09/2023

lượt xem: 473 | lượt tải:78

08/HD-PGDĐT

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục THCS

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 298 | lượt tải:37

09/HD-PGDĐT

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 CẤP TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 06/09/2023

lượt xem: 371 | lượt tải:37

75/QĐ-PGDĐT

Quyết định chỉnh sửa bằng Tốt nghiệp THCS

Thời gian đăng: 14/08/2023

lượt xem: 338 | lượt tải:43
Video Hoạt động
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,312
  • Tháng hiện tại24,681
  • Tổng lượt truy cập1,445,695
Tin trong ngành
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi