KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023

Thứ năm - 09/03/2023 20:55
Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023
Căn cứ văn bản số 974/LHHVN-VIFOTEC ngày 23/12/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023;
Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 14/TTr-LHH ngày 02/02/2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023 (sau đây viết tắt là Cuộc thi) như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2023.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh từ 06 đến 18 tuổi (ngày sinh từ 31/7/2005 đến 31/7/2017). 
III. LĨNH VỰC DỰ THI
1. Đồ dùng dành cho học tập;
2. Phần mềm tin học;
3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;
4. Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;
5. Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
IV. CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP TỔ CHỨC
1. Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
2. Cơ quan phối hợp: Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan.
V. NỘI DUNG
1. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký
a) Cấp tỉnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. 
b) Cấp cơ sở: UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Tổ chức cấp cơ sở; lựa chọn các giải pháp tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.
c) Ban Tổ chức thành lập Ban Thư ký để giúp Ban Tổ chức triển khai các hoạt động, tham mưu Ban tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi, các biểu mẫu, hồ sơ đăng ký dự thi; tham mưu thành lập các Hội đồng thẩm định, Hội đồng giám khảo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.
2. Tổ chức tuyên truyền, vận động
a) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, các bản tin hoặc website của các sở, ban, ngành, đoàn thể; in pano, áp phích đặt tại trung tâm các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh.
b) Tổ chức triển khai các hoạt động sáng tạo kỹ thuật nhằm tuyên truyền Cuộc thi tại các địa phương.
c) Công bố hồ sơ, thủ tục đăng ký dự thi trên website của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại địa chỉ: http://lienhiephoilamdong.org.vn.
3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận giải pháp tham dự Cuộc thi
a) Định kỳ (03 tháng) hoặc đột xuất Ban Tổ chức, Ban Thư ký tổng hợp tình hình và họp đánh giá công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các vấn đề phát sinh để thực hiện tốt Kế hoạch này.
b) Các đơn vị phối hợp vận động, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo tham gia Cuộc thi.
c) Thường trực Ban Tổ chức và Ban Thư ký Cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận các giải pháp tham dự, xem xét thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham dự Cuộc thi.
4. Địa điểm nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm
a) Cấp cơ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở tại các huyện, thành phố.
b) Cấp tỉnh: Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Số 04A Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt). Điện thoại: 02633.521.668 - 02633.533.247. 
Hồ sơ được chuyển đổi thành dữ liệu điện tử dưới dạng file word, file PDF và video clip thuyết trình, mô tả giải pháp; nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi tại website http://sangtaokhoahoc.lamdong.gov.vn/. Riêng mô hình, sản phẩm dự thi gửi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi.
5. Tổ chức xét chọn và chấm các giải pháp dự thi
a) Ban Thư ký phân loại hồ sơ, kiểm tra sơ bộ và tổng hợp kết quả, trình Ban Tổ chức.
b) Ban Tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định (gồm các chuyên gia liên quan đến các lĩnh vực dự thi) để thẩm định, phân tích, đánh giá, chấm điểm giải pháp dự thi theo tiêu chí và thang điểm do Ban Tổ chức quy định; thành lập Hội đồng giám khảo để lựa chọn các giải pháp xuất sắc trao giải và gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc năm 2023, dựa trên đề xuất của Hội đồng thẩm định.
6. Cơ cấu giải thưởng và khen thưởng
a) Giải thưởng: 01 Giải đặc biệt; 05 Giải nhất; 10 Giải nhì; 15 Giải ba và 20 Giải khuyến khích.
Giá trị giải thưởng thực hiện theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Tổ chức xem xét, điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp nhưng phải đảm bảo kinh phí đã được phê duyệt.
b) Khen thưởng: Ban Tổ chức ban hành quyết định, trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các giải pháp đạt giải; tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi; đề nghị các sở, ban, ngành liên quan khen thưởng các tác giả có giải pháp đạt giải cao và các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong tuyên tuyền, vận động tham gia Cuộc thi; Ban Tổ chức cấp tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các giải pháp tiêu biểu, xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi theo quy định.
7. Kinh phí
a) Cuộc thi cấp cơ sở từ nguồn kinh phí của đơn vị cơ sở. 
b) Cuộc thi cấp tỉnh từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC 
Từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2023.
1. Cấp cơ sở: Ban Tổ chức cấp cơ sở xây dựng kế hoạch, thể lệ, tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi; thu nhận hồ sơ, chấm và xét giải; lựa chọn giải pháp tham gia Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 20/5/2023.
2. Cấp tỉnh:
a) Thu nhận hồ sơ dự thi từ khi công bố đến ngày 30/5/2023.
b) Chấm, xét giải và lựa chọn giải pháp xuất sắc tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 31/7/2023.
c) Tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải vào tháng 10/2023.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.    Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
a) Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
b) Xây dựng dự toán kinh phí Cuộc thi, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
c) Tổ chức triển khai, hướng dẫn về hoạt động sáng tạo kỹ thuật; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi; kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; thu nhận giải pháp dự thi, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định và Hội đồng giám khảo; tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Cuộc thi.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Hướng dẫn tác giả (đồng tác giả) có nhu cầu đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp theo quy định hiện hành. 
b) Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi.
c) Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi; đăng tải văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của ngành.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi; phối hợp tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi; đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khoa học kỹ thuật tại các trường học; chỉ đạo các phòng giáo dục tuyên truyền rộng rãi, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ, mô hình, sản phẩm sáng tạo và tạo điều kiện để tác giả tham gia dự thi; đăng tải văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của ngành. 
4. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban Thư ký Cuộc thi; chỉ đạo các huyện đoàn, thành đoàn tham mưu tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, mô hình, sản phẩm; lựa chọn các giải pháp tiêu biểu gửi tham gia Cuộc thi cấp tỉnh; phối hợp tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia Cuộc thi tại các cơ sở đoàn, hội, đội, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; đăng tải văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của Đoàn, Đội.
5. Sở Tài chính: Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức Cuộc thi; thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí thực hiện theo quy định.
6. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp tăng cường thời lượng tuyên truyền về Cuộc thi; chỉ đạo đài phát thanh truyền hình cấp huyện tuyên truyền về Cuộc thi; cử phóng viên theo dõi tiến độ và đưa tin kịp thời về Cuộc thi.
7. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các giải xuất sắc và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định.
8. Sở Thông tin và Truyền thông: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của ngành; hỗ trợ hoạt động của website http://sangtaokhoahoc.lamdong.gov.vn/.
9. Sở Lao động Thương binh Xã hội: Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông của ngành.
10. UBND các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở và chỉ đạo triển khai các hoạt động của Cuộc thi theo Kế hoạch này; bố trí kinh phí thực hiện theo quy định./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
332701893-441506784808632-1824137366527648978-n.jpg 334979999-572131581633029-2228180584807721082-n.jpg 335042801-600974855220759-3028523052545934571-n.jpg 334975634-163973376443831-8676389519171657808-n.jpg 329091547-225705573165345-4630220418861629377-n.jpg 334983189-196965929621723-1069987705772693286-n.jpg 334988148-970002707321227-7929765834119628226-n.jpg 335027947-721928876104579-6481564027820014135-n.jpg 332506088-8908754302533262-9213450010941851210-n.jpg 335037419-1155871048453156-8956897414195417865-n.jpg 335041835-1617194568730503-7637195062232061443-n.jpg 332325188-168350972633272-1754672619497975925-n.jpg 334961444-227721723037465-7697394267136220532-n.jpg 333294634-169038222648607-4028936887863932868-n.jpg 335063972-561627036034680-6093474357178055434-n.jpg 335067003-165694242939743-4283992768901432683-n.jpg z4094158388268-3a306e223527b461f36b98d38550440d.jpg z4095414287722-8f99e6c3125107541c25c35816be78d1.jpg z4094183144235-a58656f1200c4ee9c681e44e0a6f9bab.jpg z4095414206285-6c6cec4c03317b734aaca1f1b5e96c9a.jpg z4096170373256-6121dae0d586530e25e7d0947106b9b4.jpg z4094158354118-adab2a0fae346e323257c4f123b9d98b.jpg z4095414223914-8318da9b0591cfd7f6e82e44a909d225.jpg z4094158228470-f84f3946491af7058129f8e85bec64cc.jpg z4094158376155-54a8dd92e0fb6887a25426326b583b7e.jpg z4094158388146-c536caa343df8da656f0e0b7630625ff.jpg z4095414268591-617f2b20958aa5b14d7f33bcb7a23a34.jpg z4094183145141-e0e0af220d696064a5cda566f0c712cd.jpg
VĂN BẢN MỚI

17/KH-PGDĐT

Kế hoạch thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh giai đoạn 2022-2025

Thời gian đăng: 22/03/2023

lượt xem: 3 | lượt tải:0

18/KH-PGDĐT

Công văn triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2023

Thời gian đăng: 22/03/2023

lượt xem: 3 | lượt tải:1

49/PGDĐT

Về việc thực hiện công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở GDMN

Thời gian đăng: 22/03/2023

lượt xem: 3 | lượt tải:0

50/PGDĐT

Về việc thực hiện công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở GDMN

Thời gian đăng: 22/03/2023

lượt xem: 3 | lượt tải:0

493/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn mức học phí năm học 2022 - 2023

Thời gian đăng: 20/03/2023

lượt xem: 5 | lượt tải:5

42/PGDĐT

V/v triển khai thực hiện các nội dung điều hành hoạt động Cổng thông tin điện tử

Thời gian đăng: 16/03/2023

lượt xem: 11 | lượt tải:5

1043/BGDĐT-GDCTHSSV

Thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh

Thời gian đăng: 16/03/2023

lượt xem: 23 | lượt tải:9

580/UBND-VP

CV v/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 15/03/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:3

39/PGDĐT

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023

Thời gian đăng: 14/03/2023

lượt xem: 25 | lượt tải:14

421/SGDĐT-GDTrH

V/v Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi "Vì môi trường tương lai" lần thứ 4-2023

Thời gian đăng: 10/03/2023

lượt xem: 26 | lượt tải:15
Video Hoạt động
Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay575
 • Tháng hiện tại11,402
 • Tổng lượt truy cập17,762
Tin trong ngành
 • Trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ GDĐT

  Sáng 22/3, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã trao Quyết định về việc tiếp nhận ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đến công tác tại Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra.
 • Giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại...

  Chiều 21/3, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn giám sát.
 • Đổi mới nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh...

  Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là vấn đề chiến lược, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trực tiếp góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo đảm cho đất nước có đủ khả năng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
licham.net

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi